ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


วันเอดส์โลกกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รวมกับชมรม To Be Number One จัดกิจกรรม “วันเอดสโลก” ประจําป 2557 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดต่อของโรคเอดส์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้นในสังคมทุกชนชั้น เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านและป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้องและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเอดสโลก หรือ World AIDS Day กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพรรณ เมืองวงศ์ คุณศิริลักษณ์ ขัติทะเสมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน, คุณอรัญ อินต๊ะราช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลดงเจน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรม
วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม