นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลางน้ำ คือ การปราบปรามผู้กระทำความผิด และปลายน้ำ คือ การบำบัดรักษาผู้เสพยาให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคม ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE ถือว่าเป็นโครงการต้นน้ำที่ดีที่สุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จังหวัดได้สนับสนุนการดำเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยา เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง จังหวัดมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป ปัจจุบัน จังหวัดพะเยา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖-๒๔ ปี จำนวน ๘๓,๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ มีชมรม ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ สำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำ รวม ๑๗๒ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ รวม ๖๖ แห่ง เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น มีชมรมประเภทสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเด่น จำนวน ๑ ชมรม มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน ๔ คน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล มีนักเรียนจำนวน ๕๗๘ คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมเด่นของชมรม คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุ (TO BE RADIO) ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่าย TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมประกวดผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ รวมทั้งการสุ่มตรวจปัญหาของสมาชิก เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้ากลางวัน และหลังเลิกเรียนโดยมีบริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ เกมฝึกสมอง การร้องเพลง การเต้น และศิลปะประดิษฐ์ ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น” สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม ปล.ขอบคุณภาพจากเพจ TO BE NUMBER ONE Fan Club


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT