นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Author Archive

นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนางณัจฉรียา ภาธรธนฤต นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย นายปวีณ พรหมเผ่า พร้อมด้วยนางสาวอริสรา สิงห์แก้วและนายสุกฤษฏิ์ สิงห์กา จัดบูธนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 Read the rest of this entry »

ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ และมีนาย Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการ Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารและดำเนินการ ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ได้มาตราฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารทั่วไป รวม Read the rest of this entry »

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากครอบครัวฟักแก้ว โดยมีพลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว พร้อมนางวาทิพย์ ฟักแก้ว ได้ให้เกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 21 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Read the rest of this entry »

นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา การประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชาติ ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ให้กับประชาชน ผ่านระบบ Social Media ตามโครงการของศูนย์ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณวาณี ยิ้มพาณิชย์ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน นายณัฐชัย Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และ Read the rest of this entry »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 46 ICT ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 โดยการนำแถลงนโยบาย ความพร้อม จากท่าน ผอ.มานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมหลังมี การประชุมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน Read the rest of this entry »

มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินจำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน,คณะสายบุญและปันน้ำใจศิษย์ สำหรับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบเนื่องในวันมาฆะบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้ Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT