นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Author Archive

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนและคณะครู จำนวน 4 รายการดังนี้ 1. นางสาวพันธ์ทิพย์พา เตยไธสงผ่านเข้ารอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน miracle music ประจำจังหวัดพะเยา ในโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝันเยาวชนจิตอาสาสู่ศิลปิน” ประจำปีงบประมาณ 2566 2. คุณครูทิวาภรณ์ สมศรี และ รด.จิตอาสา เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมใจต้านยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอุทิศ สาธิพา Read the rest of this entry »

นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนายอุทิศ สาธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต นายชยวีร์ กุ่นใจ พร้อมด้วยนางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย จัดบูธนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร Read the rest of this entry »

อำเภอภูกามยาวร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน )ประจำปี2566 เพื่อให้คณะหน่วยราชการ ประชาชน คณะครู และนักเรียนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน รณรงค์และต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนายอุทิศ สาธิพา Read the rest of this entry »

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” โดยมีดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทสถานศึกษา (มัธยม) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้แก่ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

โรงพยาบาลภูกามยาวร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2566 “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง” โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลภูกามยาว มาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัย ให้มีความตระหนักรู้ ตื่นตัวอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า Read the rest of this entry »

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายธินวัฒน์ สมควร ปลัดอำเภอภูกามยาว (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอภูกาวยาว ได้มาประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่น ThaiD ให้กับนักเรียน และคณะครู Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอุทิศ สาธิพา ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นายวิจิตร วงค์ชัย Read the rest of this entry »

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู ” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมภูกามยาว Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ หัวหน้าคณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์อีก 4 ท่าน เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู 5 กลุ่มสาระฯ Read the rest of this entry »

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนดงเจนวิทยาคมทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT