นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนเอง Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยคลังสื่อดิจิทัล (OBEC Content Center) ระดับโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง SMART CLASSROOM 2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน การตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) จัดโดยศาลยาวชนและครอบครัว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ Read the rest of this entry »

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับมอบหมายจาก Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 Read the rest of this entry »

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา Read the rest of this entry »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ทบทวนตนว่าชีวิตได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลก ดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด โดยมีรองผู้อำนวยการอุทิศ สาธิพา เป็นประธานในพิธี Read the rest of this entry »

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ นางวัชราภรณ์ สิทธิวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ นางศิริพร ถูกจิตต์ Read the rest of this entry »

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้บริหารในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE พร้อมเข็มทองบุคลากรดีเด่น จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE Read the rest of this entry »

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง Read the rest of this entry »

ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ Read the rest of this entry »


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT