นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางเรือนคำ คำโมนะ
2. นางวาสนา ปาลี
3. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
5. นางรัตนา อานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นายสุรจิต จิตตางกูร
2. นายยงยุทธ ตนบุญ
3. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
4. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
5. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นายบัญชา อานนท์
2. นายศุภชัย ทองมาเอง
3. นางภัคจิรา สารทอง
4. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
5. นางสุพัตรา นาแพร่
6. นางจินดา เชื้อเมืองพาน
7. นางพัธนี วุฒนะเดชกร
8. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
9. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางศิวัชญา ไชยมงคล
2. นายณรงค์ อุตโม
3. นางภรศศิร์ คำคม
4. นายสิรภพ ไชยกุล
5. นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
2. นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางมยุรี เชื้อหมอ
2. นายอิทธิกร มาฟู
3. นางสาวปวริศา วังผา
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
2. นางมณฑยา ภูแสงศรี
3. นายเปล่ง ปาลี
4. นายประพันธ์ ปนยะ
5. นายนิวัติ เชียงแรง
6. นางศิริพร ฟักแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
2. นางพิมพา สารเร็ว
3. นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต
4. นางประภัสสร เจนใจ
5. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
6. นางสาวธาราหทัย วงค์ไชย

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
1. นางสาวชไมพร สุธรรม


วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT