กีฬาภูกามยาวเกมส์

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา “ภูกามยาวเกมส์” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 19 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี