แนะนำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญในปีพุทธศักราช 2502 เดิมชื่อ “โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดงเจนวิทยาคม” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 45 คน มีนักเรียนจำนวน 626 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 313 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 313 คน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายในและนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
7. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา

ปรัชญาของโรงเรียน : เรียนดี มีคุณธรรม สำคัญสิ่งแวดล้อม
คติพจน์ประจำโรงเรียน : “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ” ผู้ใดฝึกตนดีแล้ว ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – เหลือง อันแสดงถึงการมีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงสุด (น้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อดทน หนักแน่น, เหลือง หมายถึง  คุณธรรมจริยธรรม ความดีงาม)
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ บรรจุอยู่ในกรอบรูปเสมาธรรมจักร หมายถึง ความเจริญงอกงาม มีเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน : “มารยาทดี มีจิตสาธารณะ
มารยาทดี หมายถึง การแสดงออกซึ่งกิริยา วาจา ภาษา ท่าทาง พฤติกรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
ก้าวทันเทคโนโลยี” หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ