โรงเรียนดงเจนวิทยาคม


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
อัพเดตกิจกรรมใหม่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการปันความรู้สู่รั้วน้ำเงินเหลือง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน ก่อนที่จะเข้าสู้การเรียนการสอนจริงในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะครู และสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานและรณรงค์โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาบุคลากรโดยมีนายวันชัย พละราด รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมด้วยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีปลงผมนาค ในโครงการสร้างศาสนทายาทพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม ตำบลห้วยแก้ว อ่านข่าวทั้งหมด »

วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะและพูดคุย กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะและพูดคุย กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมปิดภาคเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 2/2566 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ กิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆ ให้แก่คณะครูทราบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT