โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

ตัวแทนนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ สถานะดีเด่น