รางวัล OBEC Content Center ประจำปี 2566

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลระดับชาติ OBEC Content Center ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

  1. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน รางวัลระดับยอดเยี่ยม ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center
  2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน รางวัลระดับทอง ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center