มหกรรมวิชาการ 46ICT ประจำปี 2565

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในกิจกรรม “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” มหกรรมวิชาการระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในวันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีผลการแข่งขันดังนี้

กิจกรรมนักเรียน

 1. รางวัลเหรียญทอง โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-ม.6
 2. รางวัลเหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6
 3. รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
 4. รางวัลเหรียญเงิน ภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6
 5. รางวัลเหรียญทองแดง ภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6
 6. รางวัลเหรียญทองแดง เครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider) ม.4-ม.6
 7. รางวัลเหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
 8. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-ม.3
 9. รางวัลเหรียญทองแดง การตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6

กิจกรรมครูผู้สอน

 1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 2. นางจินดา เชื้อเมืองพาน รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน