ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” และ “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับอำเภอ ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูอำเภอภูกามยาว ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีรายละเอียดดังนี้

 1. นายอรรณพ ยะตา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
 2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 3. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 4. น.ส.จินตนา วิยานัน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. นายสวัสดิ์ ยาปัน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 7. น.ส.ชนมน ยอดอ้อย รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 8. น.ส.เกศศิริ วงศ์ไชย รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 9. นางศิริพร ฟักแก้ว รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 10. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 11. นายประพันธ์ ปนยะ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน