การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมินการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทั้งในเขตอำเภอภูกามยาวและจังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการ ตลอดจนการเยี่ยมชมนิทรรศการเครือข่ายและผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม