การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นำโดย นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแจ้งข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  การดำเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียน รวมถึงภาระงานต่าง ๆ ให้แก่คณะครูทราบ ในวันที่ 13 พฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม