การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม และนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กล่าวต้อนรับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งนโยบายการบริหารงาน ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา รวมถึงการใช้โปรแกรม Student Care เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและระดับดี  สร้างความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม  ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม classroom meeting ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน เพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน