การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 1/2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคมโดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม และกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย มีนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย แจ้งนโยบายการบริหารงาน ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน