มอบเกียรติบัตรและประดับเข็มให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มให้แก่ นางสาว พันธ์ทิพย์พา เตยไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 อดีตประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา ในการเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเข้ารับการอบรม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ระหว่างวัน ที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันวิชาการเอ็นที จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเป็นเครื่อข่ายด้านประชาธิปไตยของทางรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นเยาวชนในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป