รางวัลยอดเยี่ยม การบริหารจัดการโรงเรียน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้รับการพิจารณารับรางวัลระดับชาติ โล่เกียรติยศรางวัลยอดเยี่ยม การบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เนื่องในงานมหกรรมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” มหกรรมวิชาการระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในวันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม