รางวัลสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครู รางวัลสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ดังนี้
1. นายอรรณพ ยะตา รางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
2. นางภัคจิรา สารทอง รางวัลคุรุสดุดี ประเภทครู
3. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย