รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ดำเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรูปแบบการดำเนินงาน POHRAK Model (เพาะรัก โมเดล) ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน