รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สถานศึกษาปลอดภัย “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดำเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองนักเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนเติบโตอย่างร่มเย็น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยรูปแบบการดำเนินงาน POHRAK Model (เพาะรัก โมเดล) ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
  2. รางวัลระดับดีมาก ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน