รางวัลโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับทอง ตามโครงการ “โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใน ปลอดภัยไร้มลพิษ” สหวิทยาเขตภูกามยาว ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565