วันครูอำเภอภูกามยาว ประจำปี 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน “วันครู” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู คือ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้รับ การยกย่องว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครู กิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทพงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัล ในวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม