โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. “ #บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว (Stop The Lies) ”

งานสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว” “Stop The lies” (Protecting children from tobacco industry interference) เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน จากการแทรกแซงกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบ นำโดย นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม วันที่ 31 พฤษภาคม 2567