กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยงานสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567  ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติต่อไป ผลการออกเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวณิชารีย์ ชื่นวงค์ เป็นประธานนักเรียน