กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด สำนึกรักครู จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด สำนึกรักครู จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อชาติ โดยให้นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดบ้านเกิดของตนเอง โดยมีคุณครูคอยควบคุม ดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และท้องถิ่นของตนเอง มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน