หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ