ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอรรณ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมรับเสด็จ ในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตลอดระยะเวลา 14 ปี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้น้อมนำพระปณิธานขององค์ประธาน มาใช้เป็นแนวทางโดยยึดหลัก 3 ก. 3ย. ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท การดำเนินงานของอาสาสมัครแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นชมรมกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ