กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่าย “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ม.1 ลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมเดินทางไกล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • ม.2 ลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567
  • ม.3 ลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567
  • ม.3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567

  • ม.4 ทักษะโครงงาน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • ม.5 ทักษะอาชีพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567
  • ม.6 ทักษะวิชาการ กิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567

  • นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชาย วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567, นศท.หญิง วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567
  • นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.ชาย วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567, นศท.หญิง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567