Merry Christmas & Happy New Year 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year 2023” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวคำอวยพรให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน