รับมอบอุปกรณ์ดิจิทัลตามโครงการ Coding for Better Life จาก Depa

ในวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 257 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้นำส่งอุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรีรยนรู้ด้านดิจิทัล ให้กับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จากการที่โรงเรียนผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงการ “Coding for Better Life สร้างร้างฐานอนาคตไทย” ในรอบที่ 1 เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเยาวชนให้เกิดการพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่พร้อมต่อยอดทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน