การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT และ DLTV)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดทําโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT และ DLTV) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ของเขตพื้นที่บริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLITโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดพะเยา กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่บริการ กิจกรรมนิเทศ ติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพี่เลี้ยง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อคัดเลือกผลงานที่เกิดจากวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยกําหนดจัดอบรม ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อําเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567