รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประจำปี 2564

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. นางจินดา เชื้อเมืองพาน รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
  2. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน