ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สถานศึกษาปลอดภัย “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดำเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองนักเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนเติบโตอย่างร่มเย็น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยรูปแบบการดำเนินงาน POHRAK Model (เพาะรัก โมเดล)