โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 2


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ความซื่อสัตย์)ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความสุภาพอ่อนโยน ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ อ่านข่าวทั้งหมด »

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมเดี่ยวชายและหญิง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศ ทีมเดี่ยวหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 12 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 12 ปี อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำเสนอผลงาน Best Practice การบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม To Be Number One โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเฮือนคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาส มาพบปะ เยี่ยมชม กล่าวให้ขวัญกำลังใจ และมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ฝ่ายบริหาร อ่านข่าวทั้งหมด »

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมเดี่ยวชาย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา วันที่21 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT