โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 2


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนและคณะครู จำนวน 4 รายการดังนี้ 1. นางสาวพันธ์ทิพย์พา เตยไธสงผ่านเข้ารอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน miracle music ประจำจังหวัดพะเยา ในโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝันเยาวชนจิตอาสาสู่ศิลปิน” ประจำปีงบประมาณ 2566 2. คุณครูทิวาภรณ์ สมศรี และ รด.จิตอาสา เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมใจต้านยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอุทิศ สาธิพา อ่านข่าวทั้งหมด »

นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนายอุทิศ สาธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต นายชยวีร์ กุ่นใจ พร้อมด้วยนางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย จัดบูธนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร อ่านข่าวทั้งหมด »

อำเภอภูกามยาวร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน )ประจำปี2566 เพื่อให้คณะหน่วยราชการ ประชาชน คณะครู และนักเรียนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน รณรงค์และต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนายอุทิศ สาธิพา อ่านข่าวทั้งหมด »

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” โดยมีดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทสถานศึกษา (มัธยม) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้แก่ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงพยาบาลภูกามยาวร่วมกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2566 “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง” โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลภูกามยาว มาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัย ให้มีความตระหนักรู้ ตื่นตัวอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายธินวัฒน์ สมควร ปลัดอำเภอภูกามยาว (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอภูกาวยาว ได้มาประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่น ThaiD ให้กับนักเรียน และคณะครู อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอุทิศ สาธิพา ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นายวิจิตร วงค์ชัย อ่านข่าวทั้งหมด »

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู ” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมภูกามยาว อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ หัวหน้าคณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์อีก 4 ท่าน เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู 5 กลุ่มสาระฯ อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนดงเจนวิทยาคมทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT