โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 3


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

งานTO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenage และ TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายชยวีย์ กุ่นใจ ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.กทม.เขต 2 มารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และมอบแนวนโยบายการกำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน MOE Safety Zone ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นสนามการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะกรรมการอำนวยการสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบ หน่วยงานราชการ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๒ มาพร้อมกันที่หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จากนั้น เวลา ๐๘.๑๐ น. พระปลัดพงศ์ศิริ พุทฺธิวํโส เจ้าคณะตำบลดงเจน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการเข้ามาสังเกตการณ์ การกำกับดูแลนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าโรงเรียน ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมโดยมีวัตุประสงค์ เพื่อมอบเกียรติบัตร ผลการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 -4.00 จำนวน249 คน และการบริหารโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 โดยนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วPA ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT