โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 3


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


วันต่อต้านวันเสพติดโลกโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ และมีนาย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารและดำเนินการ ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ได้มาตราฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารทั่วไป รวม อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากครอบครัวฟักแก้ว โดยมีพลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว พร้อมนางวาทิพย์ ฟักแก้ว ได้ให้เกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 21 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อ่านข่าวทั้งหมด »

นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา การประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชาติ ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ให้กับประชาชน ผ่านระบบ Social Media ตามโครงการของศูนย์ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณวาณี ยิ้มพาณิชย์ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน นายณัฐชัย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และ อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT