โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 3


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2566 โดยมีนางรษิกา ประจันนวล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 6 ท่าน และมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายสงกรานต์ บญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว อ่านข่าวทั้งหมด »

สภานักเรียน กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ” ซึ่งคำขวัญประจำปี 2566 ระบุว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับรู้ถึงโทษอันตรายของการสูบบุหรี่โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สมาชิกชมรม TO BE NUMER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วยนางปรียานุช เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตลอดจนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้การต้อนรับ นายวัชรินทร์ บัวอิ่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย มารับตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมสภานักเรียนและพัฒนาภาวะผู้นำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีต้อนรับ นายศราวุธ เชียงแรง ย้ายมาจากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวเกษสุดา นิลสวิท ย้ายมาจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ มารับตำแหน่งครู อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 013.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งนโยบายการบริหารงาน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งนโยบายการบริหารงาน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ กิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการปันความรู้สู่รั้วน้ำเงินเหลือง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน ก่อนที่จะเข้าสู้การเรียนการสอนจริงในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะครู และสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานและรณรงค์โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาบุคลากรโดยมีนายวันชัย พละราด รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT