โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 7


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ของนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม และนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เวลา 9.00 น โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี เป็นประธานในการประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข้อมูลและรับฟังคำชี้แจง ถึงรายละเอียดในการเข้ารับการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ เลือกแผนการเรียนได้ตรงตามความารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนด้านอาคารสถานที่ การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะกรรมการอำนวยการสอบกรรมการควบคุมห้องสอบ หน่วยงานราชการ และนักเรียนมาพร้อมกันที่หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จากนั้น เวลา ๐๘.๑๐ น. พระครูวิสุทธิ์ปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงหมั้น เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียนหนึ่งร้านค้า” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงผลงานชุมนุมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียน ปลูกสำนึกรักความพอเพียง ประหยัดอดออม สร้างงานสร้างอาชีพ ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ม.1 – ม.6 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ลานโดม2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ในวันพุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2564 มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 อ่านข่าวทั้งหมด »

งานแนะแนวโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของผู้ประกอบการอาหารโรงอาหาร โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 12 ทุน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสืบชะตา เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภา อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT