โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 7


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินจำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน,คณะสายบุญและปันน้ำใจศิษย์ สำหรับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบเนื่องในวันมาฆะบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ในวันอังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี จากครอบครัว สารทอง (คุณสมบัติ สารทอง) รองผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย โดยมีครูภัคจิรา สารทอง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ให้เกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 24 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 12,000 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดการอบรมการบริหารจัดการและวางแผนรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และมีอาจารย์ภักดี รัชตวิภาสนันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมแจกของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ขึ้นมามอบของขวัญให้กับนักเรียนที่โชคดีโดยการจับสลากรายชื่อ มีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและอวยพรให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ความขยัน)ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT