โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 8


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำเสนอผลงาน Best Practice การบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม To Be Number One โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเฮือนคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาส มาพบปะ เยี่ยมชม กล่าวให้ขวัญกำลังใจ และมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ฝ่ายบริหาร อ่านข่าวทั้งหมด »

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมเดี่ยวชาย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา วันที่21 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล อ่านข่าวทั้งหมด »

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนิน “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยส่งมอบและอบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณพกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA) ประจำปี 2563 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ่านข่าวทั้งหมด »

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เริ่มเดินขบวนจากสถานีตำรวจภูธร อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับตัวแทนสภานักเรียน โดยมีนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในการเปิดอบรม มีคณะวิทยากรได้มาให้ความรู้ และมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(เศรษฐกิจพอเพียง)ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ด้วยกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ ด.ต.รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองพะเยา มีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการ นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล นางสาวปวริศา วังผา นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย พร้อมด้วยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิง อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาวเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค) อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT