โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 8


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองอำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน รณรงค์และต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป็น “สถานศึกษาสีขาว อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้อนรับนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล ประธานกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านข่าวทั้งหมด »

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 อ่านข่าวทั้งหมด »

งาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) กิจกรรมประชุมและอบรมแกนนำสมาชิกและอาสาสมัครศุนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ“ปันความรู้สู่รั้วน้ำเงินเหลือง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ อ่านข่าวทั้งหมด »

นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนางณัจฉรียา ภาธรธนฤต นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย นายปวีณ พรหมเผ่า พร้อมด้วยนางสาวอริสรา สิงห์แก้วและนายสุกฤษฏิ์ สิงห์กา จัดบูธนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E–Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT