โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 9


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อชายและหญิง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อชาย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดพะเยา) และ ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อหญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดพะเยา) ระหว่างวันที่ 8 – 18 กรกฏาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปี 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสถาบันอันมีเกียรติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยมีท่านนายอำเภอภูกามยาว นายนคร สายยืด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ กอไธสง อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นิสิตประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ครบ 111 ปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานคณะกรรมการอำนวยการการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองอำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมีนายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน รณรงค์และต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป็น “สถานศึกษาสีขาว อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้อนรับนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล ประธานกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านข่าวทั้งหมด »

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 อ่านข่าวทั้งหมด »

งาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) กิจกรรมประชุมและอบรมแกนนำสมาชิกและอาสาสมัครศุนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ“ปันความรู้สู่รั้วน้ำเงินเหลือง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT