ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร


นายอรรณพ ยะตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม


นายรัฐกานท์ จางคพิเชียร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

นางสุพัตรา นาแพร่
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางประภัสสร เจนใจ
กลุ่มอำนวยการ
นายบัญชา อานนท์
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายประพันธ์ ปนยะ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางภัคจิรา สารทอง
กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้