ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร


นายอรรณพ ยะตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม


นายรัฐกานท์ จางคพิเชียร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางประภัสสร เจนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
นายบัญชา อานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางภัคจิรา สารทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้