บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเรือนคำ คำโมนะ นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน นางรัตนา อานนท์ นายณัฐวุฒิ มุงเมือง
นางเรือนคำ คำโมนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา อานนท์
พนักงานราชการ (ห้องสมุด)
นายณัฐวุฒิ มุงเมือง
ครูพี่เลี้ยง (งานเรียนรวม)

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้