บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสุรจิต จิตตางกูร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรัญญา ศรีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ คำบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ รินจ้อย
ครูชำนาญการ


นางสาวปัทมา วงค์ไชย
ครูอัตราจ้าง

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้