บุคลากรกลุ่มลูกจ้างและนักการภารโรง

นางนิตยา เครือธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิทวัส วังก๋าใจ
พนักงานขับรถ
นายทักศิลษ์ สิมพล
นักการภารโรง
นายสายัญห์ สิงห์แก้ว
นักการภารโรง
นายไพศล รักษาวงศ์
นักการภารโรง
นายสุทิน รักษาวงศ์
นักการภารโรง
นางสมจิตต์ วงศ์ไชย
แม่บ้าน
นางสมศรี ลือใจ
แม่บ้าน
นางสาวพิชชาพร ฟองจำ
แม่บ้าน
นางไหล ฟองจำ
แม่บ้าน

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้