โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 10


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
งานนโยบายและแผน
การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
สรุปการเรียนการสอนผลการดำเนินงาน
สรุปผลโครงการอื่นนอกจากการสอน
รายงาน sar 2565
ปกรายงาน sar ครู ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ขั้นตอนการรายงานโครงการกิจกรรมระบบ e-school
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562
นโยบาย สพฐ ปีงบประมาณ2564 - 2565.pdf
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ 61 มฐ.กศ.พฐ.
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
คู่มือการจัดทำแผน ปี 2564
คู่มือ OBECQA
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยนางณัจฉรียา ภาธรธนฤต นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย นายปวีณ พรหมเผ่า พร้อมด้วยนางสาวอริสรา สิงห์แก้วและนายสุกฤษฏิ์ สิงห์กา จัดบูธนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ และมีนาย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารและดำเนินการ ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ได้มาตราฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารทั่วไป รวม อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากครอบครัวฟักแก้ว โดยมีพลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว พร้อมนางวาทิพย์ ฟักแก้ว ได้ให้เกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 21 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อ่านข่าวทั้งหมด »

นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา การประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชาติ ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ให้กับประชาชน ผ่านระบบ Social Media ตามโครงการของศูนย์ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณวาณี ยิ้มพาณิชย์ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน นายณัฐชัย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และ อ่านข่าวทั้งหมด »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 46 ICT ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 โดยการนำแถลงนโยบาย ความพร้อม จากท่าน ผอ.มานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมหลังมี การประชุมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินจำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน,คณะสายบุญและปันน้ำใจศิษย์ สำหรับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบเนื่องในวันมาฆะบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้ อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT