โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 40


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเปิด “เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอ พร้อมใจกันแต่งรถขบวนแห่ลิ้นจี่อย่างสวยงาม อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแนวทางการปฏิบัติตนและการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียน ระเบียบวินัย ข้อกำหนดต่าง ๆ อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมการเรียนการสอนปรับความรู้พื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้ของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีระดับความรู้ที่ต่างกันให้มีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ อ่านข่าวทั้งหมด »

มุทิตาอาลัย สายใยน้ำเงินเหลืองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “มุทิตาอาลัย สายใยน้ำเงินเหลือง” ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูอร่าม สมศรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มีคณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก อ่านข่าวทั้งหมด »

ดงเจนกตัญญุตา อำลาสถาบันโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ดงเจนกตัญญุตา อำลาสถาบัน” พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

Open Houseโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Dongjen Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม” ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอภูกามยาวและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในเป็นจำนวนมาก อ่านข่าวทั้งหมด »

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์และทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครบ 41 ปี ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อ่านข่าวทั้งหมด »

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อ่านข่าวทั้งหมด »

ค่ายแนะแนวสายสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยงานแนะแนว จัดกิจกรรม “ค่ายแนะแนวสายสัมพันธ์” ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการศึกษาต่อและอาชีพ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด »

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยเนื่องในโอกาส 100 วันแห่งการสวรรคต ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมบูรณาการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการเข้าค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ฝึกฝนทักษะผู้นำ ความอดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบและการมีน้ำใจ เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมวันครูกลุ่มโรงเรียนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “วันครู” ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณครู เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ อ่านข่าวทั้งหมด »

วันเกียรติยศครูสามัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “วันเกียรติยศครูสามัญ” ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 ณ หอประชุมร่องช้าง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีความเสียสละและมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธาน อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT