โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 3


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ตารางสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ตารางสอนครูาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ประกาศการงดใช้สนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าชาวดงเจน” ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามวันเวลาดังกล่าว โดยศิษย์เก่าทุกรุ่นได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อนำมาทอดผ้าป้า ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดการการศึกษาของโรงเรียนต่อไป โรงเรียนดงเจนวิทยาคมขอร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ภาคกลางคืน โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบของขวัญให้กับคณะครูทุกๆท่าน ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงสรรสังค์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในครั้งนี้ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

คณะนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นกิจกรรมประเพณีประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการ์ณฯ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมกรณีพิเศษ นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน การเตรียมงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลดงเจน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา“ เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้รอบโรงเรียนเพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีสรีดงเจน) ด้านการประหยัด อดออม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25 (เวียงน้ำเต้าเกมส์) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทำหนังสือเล่มเล็ก Pop-up 3 มิติ ของดีที่บ้านฉัน โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและเดินขบวนพาเหรดในพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25 ” เวียงน้ำเต้าเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

หน้า 3 จาก 4912345678910...203040...