โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 3


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

OBEC AWARDS '60 ระดับชาติคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.วันรักษ์ ขันหอม เข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีผลการประกวดดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ครบรอบ 42 ปี โรงเรียนดงเจนวิทยาคมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ดงเจนวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ นํารายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายจัดซื้อรถหกล้อโดยสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี โดยจุดเริ่มสตาร์ทอยู่ที่ลานฉางข้าว เกษตรทำนาดงเจน Read the rest of this entry »

Dongjen Open House 2018โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Dongjen Open House : เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านน้ำเงินเหลือง” ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอภูกามยาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอภูกามยาวและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเป็นจำนวนมาก Read the rest of this entry »

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การเสนอขอรับการประเมินฯตามเกณฑ์ ว21/2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มอบหมายให้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

กิจกรรม “ดงเจนกตัญญุตา อำลาสถาบัน” 2560โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ดงเจนกตัญญุตา อำลาสถาบัน” พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู Read the rest of this entry »

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ในวันพุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน Read the rest of this entry »

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรัับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครููได้เข้าร่วมส่งผลงานประกวด โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการประกวดระดับชาติในครั้งต่อไป Read the rest of this entry »

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอภูกามยาว โดยนางปรารถนา ธุระงาน ผู้จัดการ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดงเจนวิทยาคม จำนวน 17 ทุน ๆ ละ 500 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และเพื่อสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม Read the rest of this entry »

หน้า 3 จาก 2512345678910...20...