ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนงาน
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล 2560
เกณฑ์การประกันคุณภาพปี 2561
คู่มือ OBECQA
การแยกค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าครุภัณฑ์
นโยบาย สพฐ.ปี 61
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการกิจกรรม
บันทึกข้อความเสนอซื้อ
แบบฟอร์มการเขียนแผนปฏิบัติการโครงการ
มาตรฐานการศึกษาปี 2561
มาตรฐานและตัวชี้วัด-โรงเรียนคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างแผนบูรณาการ
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของครู
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ต้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ม.ปลาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ
นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภชัย  ทองมาเอง
นายศุภชัย ทองมาเอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัคจิรา  สารทอง
นางภัคจิรา สารทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา  นาแพร่
นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชำนาญการ
นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
ครูชำนาญการ
นายบัญชา  อานนท์
นายบัญชา อานนท์
ครูชำนาญการ
นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
นางพัธนี วุฒนะเดชกร
ครู (คอมพิวเตอร์)
นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง
นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)