นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


นายบัญชา  อานนท์
นายบัญชา อานนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ
นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
นางภัคจิรา  สารทอง
นางภัคจิรา สารทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
นางสุพัตรา  นาแพร่
นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์)
นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์)
นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
นางพัธนี วุฒนะเดชกร
ครู (คอมพิวเตอร์)
นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง
นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)