ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


นายบัญชา  อานนท์
นายบัญชา อานนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภชัย  ทองมาเอง
นายศุภชัย ทองมาเอง
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ
นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
นางภัคจิรา  สารทอง
นางภัคจิรา สารทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)
นางสุพัตรา  นาแพร่
นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์)
นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์)
นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
นางพัธนี วุฒนะเดชกร
ครู (คอมพิวเตอร์)
นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง
นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)