บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวจินตนา วิยานัน
ครูชำนาญการ (ชีววิทยา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ (เคมี)
นางภัคจิรา สารทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทย์ทั่วไป)
นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชำนาญการพิเศษ (เคมี)
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
ครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)
นายบัญชา อานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)
นางอังคณาภรณ์ นันตาเครือ
ครูชำนาญการ (เคมี)
นางสาวอำพรรณ กันทวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
นางพัธนี วุฒนะเดชกร
ครู (คอมพิวเตอร์)
นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้