บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายสุรศักดิ์ คีรีผดุงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ (เกษตร)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชรา จันทร์ทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ บัวอิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร ฟักแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวฐิตาพร คำมาเร็ว
ครูอัตราจ้าง

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้